MOBILIARIO ESPECIAL
Descripció

Panell format per nucli d’escuma aïllant de poliestirè extrusionat o expandit de gruix variable (38, 41, 45, 52 o 60 mm.). Premsat per ambdues cares amb placa de resines fenòliques de 3 mm. de gruix de color, acabats i dimensions variables segons les necessitats dels nostres clients. Aquest panell és idoni per envans divisoris, sales blanques, càmeres frigorífiques, mobiliari urbà, carrosseries, cobertes, extraduessats, portes de pas, tapes de registre, fals sostre, panells per vaixells …

La seva aplicació dependrà de la combinació de materials (nucli i superfície) i de la mecanització que es realitzi.

MOBILIARIO ESPECIAL
Característiques
 • Aïllament eficient.
 • Pes lleuger.
 • Combinació de materials i colors.
 • Diferents dimensions.
 • Muntatge ràpid.
MOBILIARIO ESPECIAL
equipamiento mobiliario
Aplicacions
 • Envans divisoris
 • Sales blanques
 • Cambres frigorífiques
 • Mobiliari urbà
 • Coberta
 • Extraduessats
 • Portes de pas
 • Tapes de registre
 • Fals sostre
 • La seva aplicació dependrà de la combinació de materials (nucli i superfície i de la mecanització que es realitzi).

Panell sandvitx

Cara exterior

Placa de resines fenòliques termoendurides de 3 mm. de gruix, color a escollir. (H.P.L.).

La placa de resines fenòliques tipus Trespa és una placa composta per un nucli de fibra de cel•lulosa impregnada en resines fenòliques amb la superfície exterior (decorativa) també impregnada i premsada a alta temperatura (150 º) i alta pressió (90 kg / cm ²) High Pressure Laminates (HPL).

Propietats Tècniques

Tipo de prueba Norma Unidad de medida Resultados
Densidad DIN 53479 Kg/m³ 1430
Comportamiento con el agua 24h a 20ºC     ninguna alteración
Resistencia al agua caliente ISO 4586 % <8
Conductibilidad térmica DIN 52617 w/mªC 0,25
Módulo elasticidad a flexion (E) DIN 43457 N/mm² 8000
Resistencia a la abrasión ISO 4586 N. vueltas >400
Resistencia a las manchas ISO 4586   ningun ataque
Resistencia al cigarrillo ISO 4586   ninguna alteración
Resistencia a la luz ISO 4586 azul escala lana >6
Resistencia a las termitas     ningun ataque
Resistencia a la tracción ISO 527 N/mm² L>100
T>70
Resistencia a la comprensión  DIN 53454 N/mm² >200
Dureza Rockwell ASTM D-696 ºC-1 2 x 10^-5
Tolerancias de espesor  EN 438-2.4 mm 2.0<t<2.5 ≠0.18
    mm 2.5<t<3.0 ≠0.20
    mm 3.0<t<4.0 ≠0.25
    mm 4.0<t<5.0 ≠0.30
    % 5.0<t        ≠5%
Comportamiento al fuego (Standar) EN 13501-1   C-s1,d0
Comportamiento al fuego bajo pedido EN 13501-2   B-s1,d1

EUROCLASSES, seguretat davant del foc

Criteris d’avaluació

Aquesta nova classificació ve determinada per assaigs consistents a sotmetre els productes a les diverses fases d’un incendi i avaluar-ne el comportament.

Sandwich

RESISTÉNCIA AL FOC

De A: materiales inertes al fuego, a F: materiales muy combustibles.

revestimiento interior

PRODUCCIÓ DE FUMS
(on s = smoke = fum)

De s1: producció baixa de fums, a s3: producció elevada de fums.

revestimiento interior

CAÍGUDA DE GOTES INFLAMABLES
(on d= droplet = gota)

De d0: no es produeix caiguda de gotes, a d2: nombrosa caiguda de gotes.

Nucli

Placa de poliestirè extrusionat a la que prèviament se li ha tret la “pell” o capa superficial per a un correcte premsat. La seva estructura cel·lular tancada ofereix una resistència molt alta a la humitat.

Per la seva resistència a la compressió i estabilitat dimensional, les variacions de temperatura no influeixen en el seu valor aïllant.

No conté àcids clorhídrics integralment halogenats (CFC’s).

Tipo de prueba Norma Unidad de medida Valor
Peso volumétrico BS-4370
parte 2
Kg/m3 32-38*
  Coeficiente de la conductibilidad con una temperatura de 10ºC (100 días) BS-4370
parte 2
W/mk 0,028
Resistencia a la compresión BS-4370
parte 2
N/mm2 0,35
Resistencia a la ruptura BS-4370
parte 2
N/mm2 0,45
Absorción de agua después de 28 días ASTMC272 Vol % 0,1
Capilaridad     ninguna
Coef. de dilatación lineal BS-4370 mm/mºk 0,07
Resistencia a la temperartura   ºC +75/-60
Propagación de incendio DIN 4102   Clase B1 (M1)
Valor -µ DIN 52615   100 -200*
*Segun espesor      

Adhesiu

DATOS TÉCNICOS:
Color: marrón
Peso específico 1.7
Contenido en sólidos: aprox. 99%
Viscosidad 10.000 -15.000 mPa.s
Punto de inflamación: superior a 200ºC
Bajo contenido de Isocyanato.  

L’adhesiu utilitzat per a la fabricació de panells sandvitx i portes compact és un adhesiu mono component de poliuretà líquid amb farciment i additius.

Reacciona amb la humitat de l’aire, el suport o el nucli i la cara exterior.

És atòxic, dur i resistent als agents químics. Durant l’enduriment es produeix un dèbil escumatge, cosa que afavoreix el premsat i el farciment de qualsevol irregularitat dels materials.

Aquest adhesiu compleix la prova de “Canal de Foc” a “Freie und Hansestadt” d’Hamburg i la prova toxicològica DIN 4102 de la Universitat Tècnica de Rhein-Westphalen. Veritas de Noruega ha aprovat el seu ús per a panells en vaixells. Aprovat pel SBG* amb la referència K17 Núm. 625.